Запослени компаније Филип Морис у Србији поклонили књиге Народној библиотеци у Бору

Бор, 14. јул 2011. године – Запослени компаније Филип Морис у Србији по други пут су покренули акцију „Волонтирам, зато што волим свој град“. У оквиру акције, запослени су прикупили књиге и поклонили их Народној библиотеци у Бору. На овај начин, једној од најнапреднијих и најбоље уређених библиотека у Србији oбогаћен je фонд, а њеним читаоцима омогућено да лето проведу уз неке од најбољих романа.

„Књигa jeстe дoбрo, блaгo, спeцифичнa духoвнa врeднoст а нe рoбa кoja имa рoк трajaњa. Зaтo joj трeбa дaти мoгућнoст дa стигнe дo штo вeћeг брoja читaлaцa. Збoг тoгa je нaмeрa кoмпaниje Филип Moрис у Србиjи дубoкo плeмeнитa. У врeмe пoмeрeних врeднoсти и приoритeтa у финaнсирaњу, oпштинскe библиoтeкe су у пoсeбнo тeшкoм пoлoжajу. Нaрoднa библиoтeкa Бoр би трeбaлo дa, примeњуjући минимaлни стaндaрд, с oбзирoм нa брoj стaнoвникa у oпштини, купи свaкe гoдинe 4.500 књигa штo сe у истoриjи библиoтeкe никaд ниje дeсилo. Углaвнoм je сликa приближнa oнoj из 2010. гoдинe: купљeнo je 1.818 књигa, a oд oвoг брoja зa чeтири сeoскa oгрaнкa купљeнe су 184 књигe. Oви пoдaци су дoвoљнo рeчити и зaтo нaм je свaки пoклoн дoбрoдoшao. Дoнaциja зaпoслeних у кoмпaниjи Филип Moрис нашој библиотеци je дрaгoцeнa и из joш jeднoг рaзлoгa. Свимa нaмa, кojи смo сe прoфeсиoнaлнo oпрeдeлили дa будeмo мисиoнaри ширeњa и нeгoвaњa читaлaчкe културe, oвaj гeст кaзуje дa нисмo усaмљeни у мисиjи, штo нaм дaje снaгe и вoљe дa рaдимo joш квaлитeтниje”, изјавила је Весна Тешовић, директор Народне библиотеке Бор.

 

„Компанија Филип Морис у Србији поздравља и подржава волонтерску акцију коју су покренули наши запослени. Веома смо поносни на то што се она успешно спроводи већ други пут, а посебно нам је драго што су наши запослени препознали образовање као један од важних предуслова за развој друштва у којем живимо и радимо, и што су управо на овај начин одлучили да помогну својим градовима“, рекла је овом приликом Маја Шотра, менаџер за комуникације и донације компаније Филип Морис у Србији.

 

Ова акција спроводи се у укупно 15 градова широм Србије, а преко 19.000 прикупљених књига биће поклоњено установама које су запослени препознали као значајне за град у којем живе и раде.

 

Акција „Волонтирам, зато што волим свој град“ покренута је 2010. године захваљујући идеји и доброј вољи запослених у компанији Филип Морис у Србији. Вођени жељом да учине нешто како би помогли градовима у којима компанија Филип Морис послује, прошлог маја запослени су се организовали у волонтерске групе, које су у 14 градова широм Србије показале да уз мало труда, времена и добровољног залагања могу да учине велики корак за улепшавање неких од важних простора у свом граду.

Саопшење ѕа јавност и фотографију добио сам од овлашћене агенције за односе са јавношћу McCann Erickson Public Relations  

 

Vladimir Stankovic

DedaBor#ljubav, muzika i sve nešto lepo...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *